Algemene voorwaarden Breyta
Artikel 1. Algemeen
 • 1.1 Breyta. gevestigd te Nijkerk, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 • 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.
 • 1.3 Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de algemene voorwaarden zijn voor opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan opdrachtgever.
 • 1.4 Breyta. staat geregistreerd in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 76263053
Artikel 2. Definities
 • 2.1 Opdrachtgever: Rechtspersonen of natuurlijke personen, en diens vertegenwoordi- ger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen met wie Breyta. een overeenkomst betreffende haar dienstverlening heeft gesloten.
 • 2.2 Debiteur: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee opdrachtgever een rechtsgeldige transactie is aangegaan met een daarbij behorende betalingsverplichting en waarheen Breyta. de daarbij behorende facturen en/of herinneringen en/of aanmaningen en/of (minnelijke) incassoberichten stuurt.
 • 2.3 Vordering: het van de debiteur te vorderen bedrag, daaronder begrepen de kosten en rente.
 • 2.4 Onder geïncasseerde bedragen wordt verstaan:
   • a) alle door of namens Breyta. geïncasseerde bedragen;
   • b) alle door de opdrachtgever of anderszins geïncasseerde bedragen;
   • c) alle retour ontvangen goederen en/of zaken, waarbij de waarde van deze goederen naar objectieve maatstaven is vastgesteld;
   • d) alle crediteringen, verrekeningen of kwijtscheldingen door de opdrachtgever.
Artikel 3. Geheimhouding en persoonsgegevens
 • 3.1 Breyta. zorgt voor geheimhouding van de door haar op opdrachtgever alsmede door de debiteur verstrekte gegevens. Breyta. zal aan derden geen informatie aangaande de opdracht verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van haar opdrachtgever behalve ten opzichte van door Breyta. voor incasso ingeschakelde derden.
Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht & aansprakelijkheid
 • 4.1. De bepalingen van de algemene incassovoorwaarden gelden tussen partijen vanaf de datum van overhandiging van de opdracht(en) , of vanaf de datum dat opdrachtgever anderszins blijk heeft gegeven akkoord te zijn met de inhoud van de algemene incassovoorwaarden.
 • 4.2 Breyta. is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden en behoudt zich het recht voor een wel aanvaarde opdracht te beëindigen indien de aard van de opdracht of handelingen van de opdrachtgever daartoe aanleiding geven. Alle opdrachten worden – met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW – uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Breyta.
 • 4.3 Opdrachtgever vrijwaart Breyta. tegen alle aanspraken van debiteuren of derden die op wat voor wijze dan ook samenhangen met de werkzaamheden die door Breyta. voor opdrachtgever worden verricht.
 • 4.4 Opdrachtgever zal Breyta. op geen enkele wijze aansprakelijk stellen of kunnen stellen voor eventuele schade veroorzaakt door de door Breyta. ingeschakelde derden.
Artikel 5. Incasso-opdrachten
 • 5.1 Breyta. stelt zich ten doel in opdracht en voor rekening van opdrachtgever vorderingen van die opdrachtgever te incasseren. Het incasseren gebeurt langs buitengerechtelijke weg en indien nodig met toestemming van opdrachtgever, met behulp van derden, langs gerechtelijke weg.
 • 5.2 Breyta. tracht de volgende bedragen te incasseren:
   • a) (restant van) de hoofdsom.
   • b) Vertragingsrente c.q. overeengekomen rente.
   • c) Buitengerechtelijke incassokosten.
 • 5.3 Breyta. zal zich bij de uitvoering van opdrachten bedienen van wettelijk toegestane middelen met inachtneming van de in de maatschappij aanvaarde zorgvuldigheidsnormen.
 • 5.4 Breyta. is gerechtigd een betalingsregeling in termijnen met debiteur overeen te komen. Voor een schikking van minder dan de ingediende vordering en voor het verlenen van finale kwijting aan debiteur zal Breyta. zoveel als mogelijk in overleg met opdrachtgever treden.
 • 5.5 Breyta. verkrijgt de volledige volmacht om alle handelingen te verrichten welke Breyta. dienstig c.q. noodzakelijk acht om de vordering te kunnen incasseren. Na goedkeuring van de opdrachtgever zal Breyta. overgaan, indien noodzakelijk en gewenst, tot het nemen van rechtsmaatregelen.
 • 5.6 De incasso-opdracht wordt alleen beëindigd indien debiteur is overleden, aantoonbaar gefailleerd is, binnen de WSNP valt of indien ons overige informatie bekend is waaruit kan worden afgeleid dat de kans op succesvolle incasso op termijn niet haalbaar is en een gerechtelijke procedure door Breyta. wordt afgeraden.
 • 5.7 Breyta. zal haar dossier met betrekking tot een incasso-opdracht bewaren gedurende 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur, daarna wordt het vernietigd. Indien de opdrachtgever aan Breyta. originele stukken ter beschikking heeft gesteld zal Breyta. deze, op verzoek, terugzenden.
Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever
 • 6.1 Opdrachtgever zal bij het aanbieden van vorderingen aan Breyta. alle noodzakelijke bescheiden overdragen en tevens alle bewijsstukken alsmede elke mogelijkheid bieden, waaronder getuigen, welke van nut kunnen zijn.
 • 6.2 Opdrachtgever zal na het aangaan van de overeenkomst met Breyta. ter zake de vordering niets meer naar zijn debiteur te ondernemen, derhalve niet met debiteur onderhandelen of corresponderen, tenzij Breyta. zich hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 • 6.3 Wanneer opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst alsnog informatie, correspondentie of andere documenten ontvangt welke betrekking heeft op de ingediende vordering, stelt hij deze onverwijld in het bezit van Breyta.
 • 6.4 Betalingen van debiteur rechtstreeks aan opdrachtgever vanaf de datum van aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de overgedragen vorderingen worden beschouwd als incasso-resultaat van Breyta.. Opdrachtgever dient hiervan terstond melding te maken aan Breyta. na ontvangst.
 • 6.5 Indien opdrachtgever niet antwoordt binnen veertien dagen op een informatieverzoek van Breyta. dan kan Breyta. de opdracht als ingetrokken beschouwen. Breyta. zal de opdracht beëindigen en de buitengerechtelijke incassokosten of kosten van derden bij opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 7. Tarieven
 • 7.1 Opdrachtgever heeft aanspraak op de door Breyta. ontvangen aflossingen op hoofdsommen verminderd met de aan Breyta. toekomende vergoedingen, bestaande uit buitengerechtelijke incassokosten en opgebouwde wettelijke rente. Betalingen van debiteuren verricht aan Breyta. of aan opdrachtgever strekken in eerste instantie ter voldoening van buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente en komen direct toe aan Breyta.
 • 7.2 Breyta. brengt bij de debiteur de kosten in rekening conform Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten d.d. 27 maart 2012, dan wel conform contract indien partijen afwijkende prijsafspraken overeenkomen. Indien debiteur wel (een deel van) de hoofdsom betaalt maar niet de buitengerechtelijke incassokosten staat het Breyta. vrij om op persoonlijke titel deze kosten bij de debiteur te incasseren. Breyta. zal nooit meer dan de wettelijk toegestane buitengerechtelijke incassokosten en rente bij de debiteur vorderen.
 • 7.3 Buitengerechtelijk incassotraject:
   • a) Indien debiteur de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten in zijn geheel betaalt, dan brengt Breyta. geen kosten in rekening bij opdrachtgever. Wel verrekenen wij de BTW over de (incasso)kosten met u. Deze BTW nota kunt u verrekenen bij de belastingdienst.
   • b) Indien debiteur een gedeelte van de vordering betaalt, aan Breyta. of aan opdrachtgever zal Breyta. een vergoeding rekenen van maximaal de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente met een minimum van € 45,- euro. (Afwijking hiervan is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.)
   • c) Incasseren wij niets, sluiten wij de incasso-opdracht kosteloos indien de debiteur is overleden, aantoonbaar gefailleerd, binnen de WSNP valt en/of indien ons overige informatie bekend is waaruit kan worden afgeleid dat de kans op succesvolle incasso op termijn niet haalbaar is en een gerechtelijke procedure door Breyta. wordt afgeraden.
   • d) Indien de incasso-opdracht ertoe leidt dat opdrachtgever goederen terugneemt, worden de buitengerechtelijke incassokosten doorberekend aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever, nadat de opdracht is verleend, een creditfactuur verstrekt of de vordering (gedeeltelijk) kwijtscheldt, blijven de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over de oorspronkelijke factuurwaarde en rente.
   • e) Indien u op eigen verzoek een incasso-opdracht intrekt, zelf een regeling treft, Breyta. zonder enig bericht laat, de behandeling van de incasso-opdracht frustreert of de vordering zelf incasseert, zal Breyta. de buitengerechtelijke incassokosten of kosten van derden bij u in rekening brengen.
 • 7.4 Buitenlandse incasso-opdrachten
   • a) Buitenlandse incasso-opdrachten worden bij zowel gedeeltelijke als volledige betaling altijd belast met 15% provisie over de geïncasseerde hoofdsom. Daarnaast wordt altijd een basisvergoeding van € 125,- euro in rekening gebracht, los van het behaalde resultaat.
   • b) Onder buitenlandse incasso-opdrachten worden verstaan; Nederlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in het buitenland en buitenlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in Nederland of in het buitenland.
 • 7.5 Gerechtelijke procedures
   • a) Alvorens opdrachtgever toestemming geeft tot het starten van een gerechtelijke procedure is Breyta. gerechtigd te vorderen, dat opdrachtgever een door Breyta. te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten in de gerechtelijke fase en de executoriale fase. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is Breyta. niet gehouden tot verdere werkzaamheden.
   • b) Zowel de buitengerechtelijke als de eventueel gerechtelijke incassowerkzaamheden (opmaken dagvaarding, betekening deurwaarder, griffiegelden, uren voor behandeling zaak en verhaalsinformatierapporten) alsmede de overige werkzaamheden geschieden steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. Deze kosten zullen voor zover mogelijk op de debiteur verhaald worden, na ontvangst van een positief vonnis.
Artikel 8. Betalingsverplichtingen
 • 8.1 Facturen van Breyta. aan opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • 8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en brengt Breyta. de wettelijke handelsrente in rekening ingaande vanaf de dag na de vervaldag van de factuur. De door Breyta. te maken kosten in en buiten rechte verbonden aan de invordering, komen voor rekening van opdrachtgever.
 • 8.3 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% over de openstaande vordering inclusief rente, met een minimum van € 75,- excl. BTW, een en ander te vermeerderen met een bedrag van € 10,- excl. BTW per verstuurde herinnering/aanmaning welke worden verzonden alvorens het incassotraject wordt gestart.
 • 8.4 In geval van liquidatie, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is Breyta. gerechtigd haar opdracht direct op te schorten of te beëindigen.
 • 8.5 Breyta. is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor betreffende opdrachtgever onder zich heeft.
Artikel 9. Klachten
 • 9.1 Indien opdrachtgever klachten heeft met betrekking tot de door Breyta. verleende diensten en het door Breyta. te zake gefactureerde bedrag, dient opdrachtgever dit schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan Breyta. kenbaar te worden gemaakt. Klachten als bedoeld in het voorgaande, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 • 9.2 Indien opdrachtgever de klachten niet kenbaar heeft gemaakt binnen genoemde termijn, doet opdrachtgever afstand van zijn/haar recht om zich in een later stadium nog op de klachten te kunnen beroepen.
Artikel 10. Toepasselijk recht
 • 10.1 In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de algemene voorwaarden van Breyta. boven die van opdrachtgever.
 • 10.2 Ten aanzien van deze algemene incassovoorwaarden en ten aanzien van de overeenkomsten (welke daarvan een uitvloeisel zijn) onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht. De rechtbank te Arnhem  is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.
× Chat met Breyta